Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020