Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2024