Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2023