Návrh VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a finančné pásmo na nákup potravín