VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni