Výzva na predloženie cenovej ponuky „Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“

Lehota na predkladanie ponúk je do 16.09.2019 do 13:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: „Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.