„Trojradová futbalová tribúna s kapacitou 76 miest”

3.6.2019 Zápis z prieskumu trhu zákazky vyššej ako 5000,-€

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie zákazky pod názvom: „Trojradová futbalová tribúna s kapacitou 76 miest“.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesuverejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk).