ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. SNP 151/6, 958  01  Partizánske

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
239/2021//7
Naše číslo
OU-PE-OSZP-2021/000259-002
Vybavuje/linka
Mgr. Miroslava Viktoríniová
P​a​r​t​i​z​á​n​s​k​e​
02. 02. 2021
Vec
Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN mesta Partizánske - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske predložil listom zo dňa 20. 01. 2021 (doručený dňa 01. 02. 2021) Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN mesta Partizánske (ďalej len „oznámenie“), ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutému orgánu , dotknutej obci zasielame. Cieľom obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 12 ÚPN mesta Partizánske je vytvorenie podkladu pre aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je potrebná pri riadení mesta, t. z. prehodnotenie priestorového usporiadania a funkčného využitia daného územia. Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN mesta Partizánske sa týkajú lokality, ktorá sa nachádza v urbanistickom obvode UO 23 Lány. Riešená lokalita leží v zastavanom území mesta Partizánske. V platnom územnom pláne sú tieto plochy vedené ako plochy priemyselnej výroby a plochy dopravných služieb a služieb motoristom. Riešené územie dotvorí urbanistický celok o nákupnú zónu v tesnom kontakte s NC Kaufland. Predmetom zmeny s označením Z 12 je rozvoj funkcie Plochy občianskej vybavenosti a služieb. Zmenou dochádza aj k úprave priestorového vymedzenia regulačných blokov 23.05 a 23.07. Maximálna podlažnosť zostáva zachovaná - 2NP, index zastavanosti sa zvyšuje na 0,5 a index zelene sa znižuje na 0,15. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-12-upn-mesta-partizanske. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho úradu (Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske) najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. V stanovisku k predloženému oznámeniu je možné uviesť akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jeho štruktúry a obsahu. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom tunajší úrad rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona. Nakoľko tunajší úrad pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona aj na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo svojom stanovisku vyjadrili i názor, či strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Partizánske, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky – 038/7492638 alebo e-mailom na adrese miroslava.viktoriniova3@minv.sk). Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec do 3 pracovných dní od doručenia informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste, spôsobe a čase zverejnenia oznámenia.
Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​8​7​4​9​2​6​3​8​
E-mail
m​i​r​o​s​l​a​v​a​.​v​i​k​t​o​r​i​n​i​o​v​a​3​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-PE-OSZP-2021/000259-002
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske 1 SPP, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice Slovenská správa ciest, úsek dopravného plánovania a technického rozvoja, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208/5, 955 01 Topoľčany 1 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto Obec Brodzany, Brodzany 154, 958 42 Brodzany Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou Obec Malé Kršteňany, Malé Kršteňany 105, 958 03 Malé Kršteňany Obec Veľké Kršteňany, Veľké Kršteňany 157, 958 03 Veľké Kršteňany Obec Malé Uherce, Uherecká cesta 110/96, 958 03 Malé Uherce Obec Skačany, Skačany 451, 958 53 Skačany Obec Nedašovce, Nedašovce 66, 956 35 Nedašovce Obec Ostratice, Ostratice 200, 956 34 Ostratice Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PARTIZÁNSKOM, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01, Partizánske OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. SNP 151/6, 958 01, Partizánske OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Nám. SNP 151/6, 958 01, Partizánske OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza