Oznámenie o výsledku vybavenia petície rodičov žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou

Dňa 08.07.2020 bola na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou doručená „Petícia za odvolanie riaditeľky Základnej školy s materskou v Žabokrekoch nad Nitrou“ .

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Obec Žabokreky nad Nitrou ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prešetrená.

Počas prešetrenia petície bola obci doručená abdikácia (vzdanie sa funkcie) od riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou.

Na základe tejto skutočnosti je riešenie uvedenej petície bezpredmetné.

                                                                                                          Cyril Cabadaj v.r.
starosta obce