Štatút obce

Štatút obce
OBSAH:

Prvá hlava

Čl. 1    Úvodné ustanovenia

Čl. 2    Postavenie obce

Čl. 3    Názov obce

Čl. 4    Symboly obce

Čl. 5    Územie obce

Čl. 6    Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

Čl. 7    Samospráva obce Žabokreky nad Nitrou

Čl. 8    Vzťah obce a štátu

Čl. 9    Nariadenia obce

 

Druhá hlava

Financovanie a rozpočet obce

Čl. 10  Financovanie obce

Čl. 11  Majetok obce

Čl. 12  Rozpočet obce

Čl. 13  Príjmy a výdavky rozpočtu obce

Čl. 14  Rozpočtové provizórium

Čl. 15  Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie

Čl. 16 Finančné vzťahy k rozpočtu obcí a k rozpočtom VÚC

Čl. 17  Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

Čl. 18  Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

Čl. 19  Finančné usporiadanie

Čl. 20  Peňažné fondy obce

Čl. 21  Záverečný účet obce

Čl. 22  Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

Čl. 23  Ozdravný režim a nútená správa

 

Tretia hlava

Orgány obce Žabokreky nad Nitrou

Čl. 24  Základné ustanovenia

Čl. 25  Obecné zastupiteľstvo

Čl. 26  Miestne referendum

Čl. 27  Zhromaždenie obyvateľov obce

Čl. 28  Rokovanie obecného zastupiteľstva

Čl. 29  Starosta obce

Čl. 30  Pokuty ukladané starostom obce

Čl. 31  Zánik mandátu starostu obce

Čl. 32  Zastupovanie starostu

Čl. 33  Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Čl. 34  Obecný úrad

Čl. 35  Hlavný kontrolór

Čl. 36 Obecná knižnica

 

Štvrtá hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva

Čl. 37  Voľby a sľub poslancov

Čl. 38  Povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva

 

 

Piata hlava

Vzťahy obce k iným subjektom

Čl. 39  Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

Čl. 40  Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

Šiesta hlava

 

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

 

Prvá časť

Symboly obce

Čl. 41  Druhy symbolov obce

Čl. 42  Erb obce Žabokreky nad Nitrou

Čl. 43  Vlajka obce Žabokreky nad Nitrou

Čl. 44  Pečať obce Žabokreky nad Nitrou

 

Druhá časť

Ocenenia udeľované obcou

Čl. 45  Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Čl. 46  Čestné občianstvo

Čl. 47  Cena obce

Čl. 48  Cena starostu obce

Čl. 49 Odmeny

 

Tretia časť

Dokumentovanie histórie obce

Čl. 50  Kronika obce Žabokreky nad Nitrou

 

Siedma hlava

Riešenie mimoriadnych situácií

Čl. 51  Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

Čl. 52  Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 

Ôsma hlava

Čl. 53  Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

ŠTATÚT  OBCE  ŽABOKREKY NAD NITROU

 

             Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon    č. 369/90 Zb.),  v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.)  upravuje vnútorné otázky v obci a

v y d á v a

 

pre územie obce Žabokreky nad Nitrou tento

Štatút obce Žabokreky nad Nitrou

 

PRVÁ HLAVA

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Žabokreky nad Nitrou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, udeľovanie ceny obce, ceny starostu  a odmeny.

 

 1. Štatút obce Žabokreky nad Nitrou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 

 

Čl. 2

Postavenie obce

Základné ustanovenia

 1. Obec Žabokreky nad Nitrou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a nariadeniami obce.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

 1. Obec má právo zriaďovať združenia obcí, ktorými sa združuje sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

 1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Môže sa stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov za podmienok, že dohody o združení alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmú byť v rozpore s ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a s verejným záujmom.

 

 

Čl. 3

Názov obce

Obec má svoj názov, ktorý znie „Žabokreky nad Nitrou“. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku (zákon č. 270/95 Z.z. o štátnom jazyku v platnom znení).

 

Čl. 4

Symboly obce

 1. Obec má vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
 2. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.
 3. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočnosti vydaných pri výkone samosprávy.
 4. Obec predložila ministerstvu návrh na zápis symbolov do Heraldického registra SR. Symboly obce boli zaregistrované do Heraldického registra SR.
 5. Podrobná úprava používania jednotlivých symbolov obce a ich náležitosti je upravená v šiestej hlave v prvej časti tohto štatútu.

 

Čl. 5

Územie obce

 1. Územie obce Žabokreky nad Nitrou tvorí jedno katastrálne územie.
 2. Zmeny územia obce Žabokreky nad Nitrou možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

 

Čl. 6

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Žabokreky nad Nitrou  je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ustanoveniach § 3 ods. 2, 3, 5  a § 4 ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 1. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Na tieto osoby sa nevzťahuje § 3 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 369/90 Zb, v platnom znení, teda nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení  a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 3. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, pri ktorej prišiel o svoje doterajšie bývanie, alebo má toto svoje bývanie poškodené v takom rozsahu, že nemôže riadne bývať, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc pokiaľ si to stupeň jeho osobnej núdze vyžaduje.

 

Čl. 7

Samospráva obce  Žabokreky nad Nitrou

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2.Samosprávu obce Žabokreky nad Nitrou vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)orgánov obce

b)miestnym referendom, ktoré organizuje obec o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (§4 ods.2, písm.b) m)

c)verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Rozsah výkonu samosprávnych funkcií obce upravuje zákon č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov § 4.

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
 2. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

 

 1. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľomobce predkladajú  na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho  lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote  na úradnej tabuli v obci, ako aj  spôsobom v  obci obvyklým.“

 

 1. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

 

 1. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

 1. Obec môže spolupracovať s inými obcami. Obec sa môže združovať s inými obcami.

 

 1. Na plnenie úloh samosprávy, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia, ktorých vydávanie je upravené v ďalších častiach tohtoštatútu.

 

Čl.  8

Vzťah obce a štátu

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmtospôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

 

 1. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec  pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických  osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 

 1. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

 1. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných  zastupiteľstiev. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými  zákonmi (napr. § 11 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/63 Zb. v platnom znení).

 

Čl. 9

Nariadenia obce

 1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi amedzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 

 1. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

 1. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

 

 1. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 1. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

 

 1. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

 

 1. Vyhodnotenie sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 

 1. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia,  ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 

 1. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

 

 1. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade obce Žabokreky nad Nitrou.

 

 1. Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy Obce Žabokreky nad Nitrou a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

 

 1. Obec Žabokreky nad Nitrou je v takom prípade povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev    a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

 

 1. Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona8c) zverejní obec Žabokreky nad Nitrou v takom prípade jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov  od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6.

 

 1. Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce Žabokreky nad Nitrou, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona, obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Žabokreky nad Nitrou a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

 

 

DRUHÁ HLAVA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

Čl.  10

Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Obec môže financovať svoje úlohy tiež z dotácii zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

 

 1. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 

 1. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov (v súčasnosti zákon č. 583/2004 Z.z.).

 

 1. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno jej poskytnúť   štátnu dotáciu.

 

 1. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

 1. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

Čl. 11

Majetok obce

 1. Majetok obce Žabokreky nad Nitrou tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci  vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených obcou.

 

 1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorú môže zriadiť podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

 

 1. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

 

 1. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 

 1. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

 1. Majetok obce Žabokreky nad Nitrou možno použiť najmä na:

–         verejné účely

–         podnikateľskú činnosť

–         na výkon samosprávy obce

–         na výkon štátnej správy prenesenej na obec zákonom.

 

 1. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

 1. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon (zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

 

 1. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

 1. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Za majetok obce zodpovedajú orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce,  v rozsahu svojich právomocí daných zákonom pri nakladaní s majetkom v zmysle zákona č. 369/90 Zb v platnom znení. Zamestnanci obecného úradu zodpovedajú za zverený majetok obce v zmysle pracovno-právnych predpisov v rozsahu svojich pracovno-právnych povinností vyplývajúcich z popisu vykonávanej funkcie a pracovnej náplne.

 

Čl. 12

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obceŽabokreky nad Nitrouje rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

 

 1. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

 

 1. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

 1. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 

 1. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obcea Výročnú správu obceoveruje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

 1. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k  rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (v súčasnosti zákon č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov).

 

Čl. 13

Príjmy a výdavky rozpočtu obce

 1. Príjmy  rozpočtu  obce  v zmysle  §  5  zákona  č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sú:

a)výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu

b)nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce  a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona

c)výnosy z finančných prostriedkov obce

d)sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou

e)dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce

f)podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného zákona

g)dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov

h)ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok

i)účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov

j)prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel

k)iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

 

 1. Rozpočet obsahuje výdavkovú časť, z ktorého sa v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. uhrádzajú:

a)záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,

b)výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,

c)výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,

d)výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

e)záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

f)výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,

g)úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

h)výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,

i)iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 

 1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom  je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

 

 1. Právnickej osobe neuvedenej v ods. 3 a fyzickej osobe – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne prospešným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,  na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

 1. Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zakladá  právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti  na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikaní takej právnickej osoby.

 

 1. V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 3 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

 1. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj

 

a)    prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

b)    zisk z podnikateľskej činnosti,

c)    návratné zdroje financovania,

d)      združené prostriedky.

 

 1. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. O použití prebytku  rozpočtového  hospodárenia obce, alebo o spôsobe úhrady schodku rozhoduje obecné  zastupiteľstvo.

 

 1. Obec môže určiť, že niektoré jej organizačné jednotky budú hospodáriť osobitne len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek najneskôr do konca rozpočtového roka.­­­­­­­­­­­­

 

Čl. 14

Rozpočtové provizórium

 1. Rozpočtové provizórium obce sa riadi ustanoveniami § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení. Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť o 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádza v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

 

 1. Ak návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok nebude predložený obecnému zastupiteľstvu do 31. decembra bežného roka, bude obec hospodáriť podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového provizória prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania, a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

 

 1. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

 1. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Žabokreky nad Nitrou“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ako súčasť Zásad hospodárenia s majetkom obce.

 

Čl. 15

Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie  

 1. Obec po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkovobce.

 

 1. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce.

 

 1. Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu obce môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení alebo použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.

 

 1. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Obec je povinná zostavovať rozpočet obce podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov (rozpočtovej klasifikácie) ustanovenej ministerstvom. Rozpočet obce sa zostavuje na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.

 

 1. Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených inými zákonmi a platnými zmluvami.

 

 1. Obec môže vstupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

 

Čl. 16

Finančné vzťahy k rozpočtom obcí a k rozpočtom VÚC

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov sú:

–         podiely na daniach v správe štátu,

–         dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

–         ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

 

Čl. 17

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

 1. Do plnenia rozpočtu obce sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zriadenie príjmu   alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.

 

 1. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.

 

 1. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitiarozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom

roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácii podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

 

Čl. 18

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

 1. Zmeny rozpočtuobce schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitných predpisovs výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. V rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom môže  zmeny rozpočtu podľa §11 ods.4 písm.b) vykonávať starosta.

 

 1. Rozpočtovými  opatreniami sú

a)presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

b)povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

c)viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti  bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.

 

 1. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

 

Čl. 19

Finančné usporiadanie

Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.

 

Čl.  20    

Peňažné fondy obce

 1. Obec môže vytvárať vlastné peňažné fondy v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok

b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení

c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

 

 1. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.

 

 1. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom; najmenej však 10 % prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

 

Čl.   21

Záverečný účet obce

 1. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje  do záverečného účtu obce.

 

 1. Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej obec usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu k štátnym fondom, k rozpočtom iných obcí  a k rozpočtu VÚC.

 

 1. Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich  zo zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

 

 1. Záverečný účet obce obsahuje najmä

 

a)údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b)bilanciu aktív a pasív,

c)prehľad o stave a vývoji dlhu,

d)údaje  hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

e)prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,

f)údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

g)hodnotenie plnenia programov obce.

 

 1. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je aj bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

 

 1. Nevyčerpané prostriedky podľa § 16 odsek 6 obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

 

 1. O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.

 

 1. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.

 

 1. Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

 

 1. V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

 

 1. Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 

Čl. 22

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

 1. Obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v zákone č.582/2004 Z.z.

 

 1. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.  Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť  za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

 

 1. Na vydávanie komunálnych obligácií sa vzťahuje osobitný predpis.

 

 1. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

 

 1. Obec nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

 

 1. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a)celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b)suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného roka.

 

 1. Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov obce. 

 

 1. Do celkovej sumy dlhu obce podľa ods. 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočíta záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 písm. b) obec nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia.

 

 1. Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

 

Čl. 23

Ozdravný režim a nútená správa

 1. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti  presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní  odo dňa jeho platnosti.

 

 1. Postup obce a povinnosť vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu upravuje zákon č.583/2004 Z.z.  v platnom znení.

 

 1. Ozdravný režim tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia.

 

 1. Počas ozdravného režimu môže obec používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom, pričom každé použitie finančných   prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhlasiť hlavný kontrolór obce.

5.Starosta je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecnému zastupiteľstvu  správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia     ozdravného rozpočtu.

 

 1. Hlavný kontrolór obce je povinný predložiť obecnému zastupiteľstvu písomnú správu k návrhu ozdravnému režimu, k návrhu ozdravného rozpočtu a ku každej  správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.

 

7.Po zavedení ozdravného režimu je obec povinná do troch dní od prijatia uznesenia  o zavedení ozdravného režimu obecným zastupiteľstvom predložiť     ministerstvu financií toto uznesenie.

 

 1. V lehote do siedmych dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je obec  povinná oznámiť ministerstvu financií výsledky jeho plnenia vrátane  plnenia ozdravného rozpočtu a stav záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce.

 

 1. Obec je povinná po vydaní rozhodnutia o zavedení  ozdravného režimu plniť povinnosti  uložené zákonom č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy nad obcou ak

 

a)  nastali skutočnosti uvedené v odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný režim

b) po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti uvedené v odseku 1, to podľa zistení ministerstva financií  alebo na základe oznámenia

 1. starostu obce,
 2. hlavného kontrolóra obce,
 3. audítora,
 4. veriteľa obce,
 5. štátneho orgánu.

 

 1. Starosta alebo hlavný kontrolór obce je povinný oznámenie o zavedení nútenej správy podľa odseku 10 písm. b) prerokovať v obecnom zastupiteľstve     a zaslať ministerstvu financií do 15 dní po skončení hospodárenia v ozdravnom režime.

 

 1. Pred zavedením nútenej správy ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly preverí skutočnosti podľa ods. 10 a dôvody záväzku podľa  ods. 1, pričom  postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

 

 1. Obec je povinná do 7 dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejniť spôsobom v obci obvyklým. V rovnakej lehote je    obec povinná zavedenie nútenej správy oznámiť všetkým bankám a pobočkám zahraničných bánk, ktoré vedú účty obce, a všetkým svojim veriteľom.

 

 1. Obec je povinná vykonať všetky úkony  uložené jej zákonom a plniť povinnosti uložené jej zákonom v takom prípade.

 

 

 

TRETIA HLAVA

ORGÁNY OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU

 

Čl. 24

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:

a)obecné zastupiteľstvo

b)starosta obce.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonnéa poradné orgány, najmä:

a)obecnú radu

b)komisie,

a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

Čl.  25

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Žabokreky nad Nitrou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Žabokreky nad Nitrou na štyri roky.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou má  počet poslancov určených zákonom.

 

 1. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

 1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodoboplne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat odobce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov. 18b)  Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o jemu vyhradených otázkach života obce, najmä je mu  vyhradené:

a)určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c)schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e)určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)vyhlasovať referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia obyvateľov obce,

g)uznášať sa na nariadeniach,

h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb.

i)určovať plat starostu podľa osobitného zákona, a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,  určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

k)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a  zásady odmeňovania poslancov

l)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, schválením zmluvy o združení obecným zastupiteľstvom,

n)zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

q)schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

 

 1. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob  uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesenia obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou.

 

Čl. 26

Miestne referendum

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

 

a)zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b)odvolanie starostu

c)petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov

 

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa ods. 1 písm. a) tohto čl., ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone č. 369/90 Zb.

 

 1. Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

 

 1. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

 

 1. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

 

 1. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

 1. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

 

 

Čl. 27

Zhromaždenie obyvateľov obce

 1. Zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

 

 1. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli Obecného úradu v Žabokrekoch nad Nitrou, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

 1. Na rokovanie zhromaždenie obyvateľov obce sa primerane použijú ustanovenia  o rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

Čl. 28

Rokovanie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecné zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

 

 1. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 

 1. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

 

 1. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo v určitej poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
 2. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
 3. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
 4. Nariadenia obce schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 5. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Čl. 29

Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob volieb starostu upravuje osobitný predpis.

 

 1. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a)poslanca obecného zastupiteľstva

b)zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

c)štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený

d)predsedu samosprávneho kraja

e)vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo

f)podľa osobitného zákona.

 

 1. Starosta

a)zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b)vykonáva obecnú správu,

c)zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)uschováva obecnú pečať, obecnú zástavu, obecné insígnie a používa ich,

f)prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu, je povinný skutočnosti uvedené v 13 a ods.l, písm. d),g),a h) zákona č.369/90 Zb., v platnomznení (d) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo právoplatné odsúdenie za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, g) zmenu trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,

h)   v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,)bezodkladne písomne oznámiť obci

 

 1. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 2. Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 3. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom podľa ods. 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

 

Čl.  30

Pokuty ukladané starostom obce

 1. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur ak

a)poruší nariadenie,

b)neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c)nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 

 1. Výnos pokút je príjmom obce v súlade s platnou rozpočtovou skladbou.

 

 1. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c).  Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 2. Blokovú pokutu môže starosta uložiť v konaní o priestupkoch, ak je čin spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Právna úprava blokovej pokuty je v § 13 ods.2 zákona č. 372/90 Zb.

Výška blokovej pokuty je určená zákonom č. 372/90 Zb., v platnom znení maximálne 33,00 eur  a pokuta je príjmom obce.

 1. Pokutu možno uložiť za porušenie iných povinností než sú uvedené v § 21-45 zákona  č. 372/90 Zb., v platnom znení, ak sú ustanovené nariadeniami obce a ak sa takým konaniam sťaží plnenie úloh obce.
 2. Pokutu možno uložiť za porušenie iných povinností, ak sú uložené právnymi predpismi, ktorými bola prenesená na obce pôsobnosť štátnej správy (v stavebnom konaní, v zmysle zákona o odpadoch, atď.).

.

Čl. 31

Zánik mandátu starostu

1.Mandát starostu zaniká

a)odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1), pričom funkčné obdobie sa skončí až uložením sľubu novozvoleným starostom,

c)vzdaním sa mandátu,

d)právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením  za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e)pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu

g)zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h)v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/90 Zb., v platnom znení, a to z dôvodov uvedených v čl. 29 ods. 2 tohto štatútu

i)smrťou

j)zrušením obce.

 

 1. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom  uvedeným v tomto písomnom úkone, najneskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

 1. Mandát starostu obce nezanikne, ak nebol vo voľbách zvolený starosta, alebo ak novozvolený starosta odmietol vykonať sľub alebo zložil sľub s výhradou.

V takom prípade zanikne mandát starostu až zložením sľubu novozvoleného starostu bez výhrad.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo

a)vyhlási miestneho referenda o odvolaní starostu, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov

hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo  nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

 

 1. O návrhu podľa ods. 4 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 2. Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.
 3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu   novozvoleného starostu.

 

 

Čl.  32

Zastupovanie starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
 3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], zákona 369/90 Zb., v platnom znení plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

 

Čl. 33

Komisie  pri obecnom zastupiteľstve

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Predseda komisie:

–         riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh spoločne s tajomníkom pripravuje program schôdze

–         zostavuje plán činnosti

–         organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

–         zastupuje komisiu navonok.

 

 1. Obec  Žabokreky nad Nitrou  má vytvorené tieto komisie:

Stále komisie

Komisia č. 1:  Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

Komisia č. 2 : Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku

Komisia č. 3 : Komisia pre mládež, kultúru a šport

Komisia č. 4 : Sociálna komisia

Komisia č. 5 : Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov (zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

 

 1. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo komisie, prípadne komisie zruší, zlúči alebo rozčlení. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby vytvoriť dočasné komisie.
 2. Komisie na úseku, pre ktoré boli zriadené, najmä:

a)vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým otázkam pre obec napr. investičným zámerom obce,

b)vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

 

 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadaní v súlade s Rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.

 

 1. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Čl.  34

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje  organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu,ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Poriadok pracovno-právnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov za plnenie úloh obecného úradu  určuje Organizačný poriadok obecného úradu, ktorý upravuje pracovnú náplň funkcií zamestnancov, ich hmotnú zodpovednosť a podriadenosť. Pracovný poriadok zamestnancov obce upravuje ich práva a  povinnosti v pracovnoprávnom vzťahu k obci.
 2. Obecný úrad najmä

a)zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

c)vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce

d)vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

 

 1. Obecný úrad sa podieľa na organizačnej a technickej príprave dokumentácie k zmluvným vzťahom a poskytuje materiálno-technickú súčinnosť pri kontrole plnenia zmluvných vzťahov.

 

 1. Prácu obecného úradu riadi starosta. Vnútornú organizáciu obecného úradu, jeho organizačné členenie jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady

organizačnej štruktúry úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti a tiež ich vzájomné vzťahy ustanovuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Žabokrekoch nad Nitrou.

 

Čl. 35

Hlavný kontrolór

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.

 

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

 

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 

 1. Hlavný kontrolór najmä:

a)vykonáva kontrolu  v rozsahu určenom zákonom o obecnom zriadení,

b)predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

c)vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)predkladá správu o výsledkoch  kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e)predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,

f)spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,

g)kontroluje vybavovanie sťažnosti

h)je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstvas hlasom poradným.

 

 1. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

 1.  Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

a)poslanca obecného zastupiteľstva

b)starostu

c)člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou

d)iného zamestnanca obce

e)podľa osobitného zákona (napr. zákon o prokurátoroch).

 

 1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)vzdaním sa funkcie

b)odvolaním z funkcie

c)uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený

d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť obmedzená,

f)dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g)dňom keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a)opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca

b)hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol n to písomne aspoň raz upozornený obecným zastupiteľstvom,

c)uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa zákona 369/90 Zb., o obecnom zriadení §18 ods.1 alebo údaj o svojich majetkových pomeroch.

 

 1. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 

Čl. 36

Obecná knižnica

 1. Obecná knižnica je obcou zriadený výkonný orgán obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb., o obecnom zriadení v platnom znení, prostredníctvom ktorého obec utvára podmienky na vzdelávanie a kultúru svojich občanov v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) cit. zákona. Obecné zastupiteľstvo kontroluje činnosť obecnej knižnice a určuje jej predmet činnosti. Sídlom Obecnej knižnice je objekt Kultúrneho domu v Žabokrekoch nad Nitrou.
 2. Podľa § 8 ods. 6 toho istého zákona je majetok obce – knižničný fond využívaný  na uspokojovanie potrieb občanov a na ďalšiu kultúrnu a osvetovú činnosť obecnej knižnice.
 3. Právne postavenie, vnútornú organizáciu, financovanie a kontrolu obecnej knižnice upravuje štatút obecnej knižnice vydaný zriaďovateľom.

 

 

ŠTVRTÁ HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Čl. 37

Voľby a sľub poslancov

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
 2. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi (zákon č.346/90 Zb. a 369/90 Zb. v platnom znení). Obec má v súlade s týmto zákonom 9 poslancov.
 3. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou SR, ústavnými a ďalšími zákonmi.
 4. Zložením sľubu poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti a získava mandát poslanca.

 

Čl. 38

Povinnosti poslancov obecných zastupiteľstiev

 1. Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

 1. Mandát poslanca zaniká:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,

i) zrušením obce alebo

j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Poslanec je povinný skutočnosti podľa § 25 odseku 2 písm. d), f) a h) zákona 369/90 Zb., v platnom znení bezodkladne písomne oznámiť obci.

 1. Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou  vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon  poslaneckej funkcie.

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
 3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

 

PIATA HLAVA

VZŤAHY OBCE K INÝM SUBJEKTOM

 

Čl. 39

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára  na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 3. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. Združenie obcí je právnická osoba.
 4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku
 5. Združenie obcí zaniká

a)dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,

b)právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.

 1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 3. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
 4. Na prerokovanie vecí spoločného záujmu a na výmenu skúseností sa môže obec schádzať s inými obcami na regionálnych konferenciách.
 5. Konferencie obcí sa schádzajú podľa potreby. Obce sa na nich uznášajú na základných smeroch regionálnej politiky, na pravidlách vzájomnej spolupráce a plnenia spoločných úloh a pod.
 6. Obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov a potrieb alebo z iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikových, regionálnych a záujmových združení.
 7. Zakladanie združení upravuje osobitný predpis. Združovanie obcí navzájom upravuje zákon č. 369/90 Zb..

 

 

Čl. 40

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územnými úradmi  štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a podobne).
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

ŠIESTA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

PRVÁ ČASŤ

Symboly obce

 

Čl.  41

Druhy symbolov obce

Symbolmi obce sú:

 1. a)erb obceŽabokreky nad Nitrou
 2. b)vlajka obceŽabokreky nad Nitrou
 3. c)pečať obceŽabokreky nad Nitrou

 

Čl. 42

Erb obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Erb obce Žabokreky nad Nitrou tvorí: v striebornom štíte na vľavootočenej červenej halúzke sediaca zelená žabka prevýšená červenou zlatostredou  a zelenokalíšnou ružou.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu  tohto štatútu.
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva  maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

–         úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

–         obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu,

–         potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

 1. Erb obce sa používa:

a)na pečatidle obce,

b)na insígniách starostu,

c)na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,

d)na budove, kde sídli Obecný úrad,

e)na označenie katastrálneho územia obce,

f)v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g)na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

 1. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenie,alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležitú skutočnosť alebo oprávnenie. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
 2. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

Čl. 43

Vlajka obce Žabokreky nad Nitrou

 

 1. Vlajka obce Žabokreky nad Nitrou pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej(1/9), bielej(1/9), červenej(2/9), žltej(1/9), zelenej(2/9), bielej(1/9) a zelenej(1/9).

Vlajka má pomer strán  2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 1. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Žabokreky nad Nitrou tvorí prílohu tohto štatútu.
 2. Vlajku obce Žabokreky nad Nitrou používa starosta a obecné zastupiteľstvo  pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 3. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
 5. Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňujú pracovníci obce.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

 

 1. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

 

Čl. 44

Pečať obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Pečať obce Žabokreky nad Nitrou tvorí erb obce Žabokreky nad Nitrou s kruhopisom: OBEC ŽABOKREKY nad NITROU.
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce.
 3. Pečať uschováva starosta obce.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

OCENENIA UDEĽOVANÉ OBCOU

 

Čl.  45

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

 1. a) Čestné občianstvo obceŽabokreky nad Nitrou

–         žijúcim

–         in memoriam

 1. b) Cena obceŽabokreky nad Nitrou

–         žijúcim

–         in memoriam

 1. c) Cena starostu obceŽabokreky nad Nitrou

–         žijúcim

–         in memoriam

d) Odmeny

e) Pomenovanie názvov námestí a ulíc po významných občanoch v zmysle zákona č. 31/2003 Z.z..

 

Čl.  46

Čestné občianstvo obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Žabokreky nad Nitrou.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Žabokreky nad Nitrou.

 

 

Čl. 47

Cena obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Cena obce Žabokreky nad Nitrou sa udeľuje za :

–         vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

–         činnosť osôb, ktoré sú významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí

–         činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

 1. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 2. Cenu obce Žabokreky nad Nitrou tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, výšku ktorej určí obecné zastupiteľstvo. Odmena sa vypláca v eurách.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho pridelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

 1. Cena obce Žabokreky nad Nitrou sa udeľuje ročne po odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve a laureátom ju slávnostne odovzdáva starosta obce.
 2. Cena obce Žabokreky nad Nitrou sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najneskôr však po uplynutí dvoch rokov.
 3. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

Čl.  48

Cena starostu obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Žabokreky nad Nitrou tvorí vecný dar v hodnote,  ktorý na návrh starostu každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
 3. Poctený občan sa zapisuje do Pamätnej knihy obce Žabokreky nad Nitrou.
 4. O udelení cien v zmysle tohto štatútu sa bude viesť osobitná evidencia, ktorá bude obsahovať mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ich udelenia.

 

 

 

Čl.49

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a peňažné odmeny obyvateľom obce, prípadne iným osobám za významný podiel na rozvoji obce.

 

 

TRETIA ČASŤ

DOKUMENTOVANIE HISTÓRIE OBCE

 

Čl. 50

Kronika obce Žabokreky nad Nitrou

 1. Kronika obceŽabokreky nad Nitrou sa vedie v úradnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch a chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v kultúrnej komisii.

 

SIEDMA HLAVA

RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCÍÍ V OBCI

 

Čl. 51

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom hasičského zboru v  spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 Čl. 52

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

ÔSMA HLAVA

 

Čl.  53

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Štatút obceŽabokreky nad Nitrouje základnou internou právnou normou obce Žabokreky nad Nitrou. Všetky nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov  a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Tento štatút bol vyvesený podľa § 6 ods. 3 – 7 zákona č. 369/90 Zb. na úradnej tabuliobecného úradu na 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 7.4.2015 a týmto dňom začala plynúť desaťdňová lehota na pripomienkovanie.
 3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
 4. Štatút obceŽabokreky nad Nitroubol v tomto znení schválený Obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch nad Nitrou viac ako 3/5-inovou väčšinou hlasov    prítomných poslancov dňa 22.4.2015.

 

Štatút obce Žabokreky nad Nitrou nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení obecným zastupiteľstvom. Týmto dňom stráca platnosť Štatút obce Žabokreky nad Nitrou  zo dňa schválenia OZ dňa 21.03.2006.

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou  dňa 23.4.2015

 

Ing. Otakár Sneženka

starosta obce