Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie ponuky – “Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy”

16.9.2020 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Obec Žabokreky nad Nitrou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy“

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Žabokreky nad Nitrou“

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
„Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka
s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.