Výzva na predloženie ponuky – “Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy”

16.9.2020 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Obec Žabokreky nad Nitrou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy“