Všetky oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejností

Vážený zákazník,
v mene spoločnost i Zapadoslovenská distribučná , a.s., ako drž i teľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona é. 251/2012 z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach d i stribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 14.09.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:30:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271.272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,311,312 ,313,314,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643, 3 2 5,326,327,328,329,330,331,332.333, 334, 335,336,337,338,339,340,341,342,344.345 ,346, 347,348,350,351,352, 353,354 ,355,356,357. 358,359,360 ,361,393/2,5 27,528,529,530,531,532.534, 536. 568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzenim sa Vám ospravedlňujeme .

Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec v tomto období spracúva Program rozvoja obce s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, ktorý určí smer rozvoja obce na obdobie 2024 – 2031. Ide o dokument, ktorý je nevyhnutný v prípade ak sa obec chce uchádzať o možnosť čerpania domácich ale aj EÚ fondov. Obec privíta aktívne zapojenie sa občanov do tejto tvorby. K dispozícii je dotazník v papierovej aj elektronickej forme, v ktorom budete môcť vyjadriť svoje postrehy, názory, námety na zlepšenie života vo vašej obci.
Vopred Vám ďakujeme za aktívny prístup a spoluprácu pri tvorbe Programu rozvoja obce.

Dotazník v papierovej forme je na prízemí obecného úradu – vo vstupnej chodbe. Tu je zároveň umiestnená zberná nádoba na vypísané dotazníky, ktoré môžete v úradných dňoch priniesť na obecný úrad.
Dotazník prosíme vyplniť, resp. odovzdať na obecný úrad do 31.07.2023 

Elektronický dotazník

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podla § 31 ods. 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 17.07.2023
bez dodávky elektriny nasledovne ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 13:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU c. 188,188/ A, 189,190,194,196,197,197 /ZA,198, 198/VE, 199,200,203
Z dôvodu, ze plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín menit’.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.