Všetky oznamy

Už aj v našej obci Z-box

Z-BOX je samoobslužné výdajné miesto Packety, vďaka ktorému už nikdy nemusíte byť ako „na ihlách“ a čakať, kým vám zavolá kuriér. Zásielku si vyzdvihnete vtedy, keď máte čas a navyše je cena doručenia rovnaká ako na kamenné výdajné miesta.
Z-BOXy sú napájané solárnymi panelmi a fungujú preto autonómne bez potreby napojenia na elektrinu.
Z-BOXy sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Skočte si sem pre zásielku napríklad aj v noci.
Pri Z-BOXe stačí na vašom mobile zapnúť aplikáciu Packeta, GPS a bluetooth a schránka sa sama automaticky otvorí a zásielka je vaša!
Nielen v čase pandémie oceníte, že si môžete zásielku vyzdvihnúť bezpečne aj bez fyzického kontaktu s cudzím človekom.
Viac informácií

Dobrovoľný hasičský zbor

V Žabokrekoch n/N už čoskoro zakladáme DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR! Prosím všetkých záujemcov o členstvo (muži, ženy, mládež od 15 rokov), ktorí majú chuť pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, aby ma kontaktovali do správy (alebo sa prihlásili na OÚ, ak ešte doteraz nie sú prihlásení). Podmienky: zdravotná spôsobilosť, obetavosť, zodpovednosť, bezúhonnosť, chuť vzdelávať sa a pomáhať druhým.Prihlásiť sa môžu aj deti, v prípade záujmu zvážime aj založenie HASIČSKEJ MLÁDEŽE. V priebehu najbližšieho mesiaca sa uskutoční 1. zakladajúca členská schôdza, o ktorej budeme informovať.

Verejný dotazník zameraný na skúsenosti verejnosti s medveďmi a s názormi na ich ochranu/reguláciu

USFWS | Grizzly Bear

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s informáciou o verejnom dotazníku zameranom na skúsenosti verejnosti s medveďmi a s názormi na ich ochranu/reguláciu. 

Nakoľko táto otázka vyvoláva emócie po nedávnom fatálnom útoku medveďa a nakoľko výskyt tejto šelmy v nížinách západného Slovenska i v iných oblastiach SR, kde sa predtým nevyskytoval, vzbudzujú otázky, ako sa zodpovedné orgány stavajú k manažmentu tejto šelmy, som presvedčený, že názory občanov musia byť známe. 

Dotazník je pripravený objektívne a s celou škálou voliteľných odpovedí, vrátane možnosti vyjadriť voľne svoj názor. Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené a v kontexte iných známych informácií z nich pripravím výstup pre zahraničný časopis.

Dotazník je voľne dostupný v tomto linku: https://forms.office.com/r/YFTUMwnT1w

alebo cez FB stránku Trnavskej univerzity: https://www.facebook.com/60660437138/posts/10159933384467139/

Oznam pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ Žabokreky nad Nitrou a detí navštevujúcich ZŠ Žabokreky nad Nitrou

Za účelom posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) upozorňujme, zákonných zástupcov detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu:

Od 1.9.2021 je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:


– na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;


– na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),


– na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Žiadame zákonných zástupcov predložiť na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Uvedené dokumenty je potrebné predložiť do 06.08.2021.

Doplnenie:

Vzhľadom na otázky niektorých úradov a zriaďovateľov k poskytnutiu dotácie na stravu pre novú skupinu detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách Vám zasielame ešte nasledovný výklad v tejto veci, ktorý veríme, že odpovie na všetky Vaše otázky.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

– všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

– deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

– deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona