Všetky oznamy

Povinnosti každého občana v rodinnom dome, v objektoch a priestoroch v jeho vlastníctve alebo užívaní v oblasti ochrany pred požiarmi

– zabezpečiť aby sa pri uskutočňovaní stavby, jej užívaní riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby,

– dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a iných spotrebičov, pri používaní otvoreného ohňa a pod.

– obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu,

– umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – spaľovaní, zváraní, prevádzkovaní a údržbe technológií s horľavými látkami. zbere a pozberovej úprave rastlín a pod.,

– strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

– oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

– zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornóu spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom,

prevádzkovať technické zariadenie a technologické , zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu,

– dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní

a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania, čistenia komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Občan nesmie:

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery, požiarne vodovody a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi alebo sťažovať prístup k nim, ako aj k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Občan je povinnýumožniť vstup na nehnuteľnosť:

– na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo zamedzenie jeho šírenia.

– na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov;

– poskytnúť vecnú a osobnú pomoc.

O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu

Oznámenie o výsledku vybavenia petície rodičov žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou

Dňa 08.07.2020 bola na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou doručená „Petícia za odvolanie riaditeľky Základnej školy s materskou v Žabokrekoch nad Nitrou“ .

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Obec Žabokreky nad Nitrou ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prešetrená.

Počas prešetrenia petície bola obci doručená abdikácia (vzdanie sa funkcie) od riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou.

Na základe tejto skutočnosti je riešenie uvedenej petície bezpredmetné.

                                                                                                          Cyril Cabadaj v.r.
starosta obce

Upozornenie

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že došlo k enormnému nárastu komunálneho odpadu na dvore obecného úradu, upozorňujeme vás, že v prípade, ak nebudete odpad separovať, prípadne si sami nezabezpečíte odvoz väčšieho množstva stavebného odpadu, hrozí opätovné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
S pozdravom
starosta obce a poslanci OZ

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie ponuky – “Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy”

16.9.2020 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Obec Žabokreky nad Nitrou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy“

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.                                                                                  

Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-preuzemie-tren

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť  vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

ORGANIZÁCIA UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

V utorok 30.06.2020 prebehne ukončenie školského roka v 2 etapách:
I. etapa v čase od 08:00 – 09:30  pre žiakov 1. – 5. ročníka ; zodp. triedny učiteľ
II. etapa v čase od 10:00 – 11:30  pre žiakov 6. – 9. ročníka ; zodp. triedny učiteľ

PROGRAM
·       triednická hodina, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odovzdávanie vysvedčenia, príhovor riaditeľky školy, odchod na prázdniny (odniesť si vrecúška, úbor, prezuvky…)
·       žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať inú školu odovzdajú učebnice 30.06.2020
· žiaci 1. – 8. ročníka budú odovzdávať učebnice v septembri

Oznam o uzatvorení ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Oznamujeme
rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, že Obec Žabokreky nad Nitrou ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou dňa 12.06.2020 rozhodla, že ZŠ a MŠ budú od 15.06.2020 do odvolania uzavreté.