Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žabokreky nad Nitrou