Prístup k informáciám, žiadosti, právne predpisy

podľa § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1) ZBIERKA ZÁKONOV SR
– do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade .
2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
– do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade , alebo tu.
3) SŤAŽNOSTI
– sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade .
4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
– žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade .
5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
– do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade , alebo tu.
6) INFORMÁCIE O OBCI
– miesto, kde informácie možno získať : obecnom úrade , webová stránka obce;
– čas: v úradných hodinách obecného úradu;
– spôsob získavania informácií : ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.
7) INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO
KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI

– miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, v čase úradných hodín.