Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

Predseda: Ing. Marian Omelka
Členovia: Jozef Krajčovič
Milan Bezák
Ing. Peter Bezák
Matúš Čačko

Komisia pre mládež a šport:

Predseda: Viliam Palák
Členovia: Matúš Čačko
Bc. Rudolf Poništiak

Sociálna komisia:

Predsedníčka: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Členovia: PhDr. Lucia Žilinková
Ing. Lívia Kopálová

Kultúrna komisia:

Predseda: Marek Kiaba
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
PhDr. Lucia Žilinková
Ing. Jana Cabadajová
Bc. Rudolf Poništiak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Milan Bezák
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
Marek Kiaba

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku:

Predseda: Jozef Krajčovič
Členovia: Ing. Marian Omelka
Mgr. Adriána Fábryová

Komisie pre školstvo

Predsedníčka: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Členovia: Milan Bezák
Ing. Marcela Kováčiková
Monika Jurčíková
Viliam Palák

Komisia pre prideľovanie obecných bytov

Predsedníčka: Ing. Lívia Kopálová
Členovia: Milan Bezák
Matúš Čačko
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Marek Kiaba
Jozef Krajčovič
Ing. Marian Omelka
Viliam Palák
PhDr. Lucia Žilinková