Všetky oznamy

„Komunálny malotraktor s príslušenstvom“


3. mája 2019 Zápis z prieskumu trhu zákazky vyššej ako 5000,-€

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočňovanie zákazky pod názvom: „Komunálny malotraktor s príslušenstvom“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Vyčistime si obec!

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je panacik-s-furikom.jpg

Dňa 30.3.2019, t.j. sobota sa uskutoční v našej obci brigáda za účelom zveľadenia a vyčistenia verejného priestranstva obce.
Stretneme sa pred obecným úradom o 8:00hod., prineste si prosím hrable, metly, motyky, prípadne fúriky. 
Srdečne Vás na toto jarné upratovanie pozývam spoločne so SZZ.
O občerstvenie sa postarám 🙂

Výzva-Komisia pre školstvo

Vyzývame občanov, ktorí majú záujem stať sa členmi Komisie pre školstvo pri obecnom zastupiteľstve, aby sa prihlásili na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou do 13.3.2019.

Nová web stránka našej obce

Nastal čas modernizovať našu obecnú stránku. Pôvodná stránka už nespĺňala súčasné trendy, najmä prispôsobenie sa rôznym rozlíšeniam obrazoviek.

S vývojom novej stránky bol nutný aj prechod webhostingu k novému poskytovateľovi. Pôvodný poskytovateľ nedokázal poskytnúť zabezpečený prístup na stránky a vytvorenie databáz.

Stránka ešte neobsahuje úplne všetky informácie, ale budeme sa snažiť skompletizovať ju v čo najkratšom čase. Na pôvodnú stránku sa zatiaľ bude dať pozrieť kliknutím sem “Žabokreky nad Nitrou” táto stránka už nebude ďalej aktualizovaná.

Dúfam, že sa Vám bude nová stránka páčiť a nájdete na nej všetky požadované informácie.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spolahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 28.2.2019

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. 0850 333 999, 0918 718 222.

V Trenčíne 28.1.2019