Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Partizánske na obdobie 2024 – 2030