Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Žabokreky nad Nitrou“

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
„Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka
s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.