Oznámenie o začatí konania o zmene ochranných pasiem a o upustení od ústneho konania