Zmena č.1 ÚPN mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente