Komisie obecného zastupiteľstva povodna s oramovanim

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:
Predseda: Ing. Marian Omelka
Členovia: Jozef Krajčovič
               Milan Bezák
               Ing. Peter Bezák
               Matúš Čačko

Komisia pre mládež a šport:
Predseda: Viliam Palák
Členovia: Matúš Čačko
               Bc. Rudolf Poništiak

Sociálna komisia:
Predsedníčka: Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
Členovia: PhDr. Lucia Žilinková
                Ing. Lívia Kopálová

Kultúrna komisia:
Predseda:   Marek Kiaba
Členovia:   Ing. Lívia Kopálová
                 PhDr. Lucia Žilinková
                 Ing. Jana Cabadajová
                 Bc. Rudolf Poništiak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda:   Milan Bezák
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
                Marek Kiaba

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku:
Predseda:   Jozef Krajčovič
Členovia zatiaľ nie sú schválení