Oznam o predĺžení prerušenia vyučovania

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ Prievidza bude vyučovanie ZŠ

prerušené až do 16. 12. 2022 vrátane

z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení žiakov našej ZŠ. Žiakom budú zadané úlohy na opakovanie učiva. Všetci žiaci budú odhlásení zo stravy v ŠJ. V prevádzke nebude ani ŠKD.
Vyučovanie ZŠ bude obnovené v pondelok 19. 12. 2022.

Mgr. Jana Števicová
riaditeľka školy

Zároveň oznamujeme občanom – stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že v čase prerušeného vyučovania sa strava nebude podávať.