Oznam o prerušení vyučovania v Základnej škole s materskou školou Žabokreky nad Nitrou

Prerušenie vyučovania
Na základe rokovania vedenia školy a jej zriaďovateľa bolo prijaté rozhodnutie, že od 12.03.2020 (štvrtok) do 20.03.2020 (piatok) bude prerušené školské vyučovanie vrátane materskej školy.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí a žiakov, že nejde o prázdniny (!!!), ale o prevenciu za účelom zabránenia šíreniu nákazy respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Na všetkých rodičov a obyvateľov obce apelujeme, aby dôsledne rešpektovali všetky usmernenia vydané hlavným hygienikom SR a tiež ministerstvom školstva
a dodržiavali náležité všeobecné preventívne ochranné opatrenia, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle školy.
Žiaci majú povinnosť venovať sa denne samoštúdiu v domácom prostredí podľa pokynov učiteľov, s ktorými boli dnes oboznámení. Ďalšie informácie k vyučovacím predmetom budú poskytovať vyučujúci prostredníctvom edupage.
Uzavretie školy, napr. na dva dni, nesplní prevenciu a nezabráni šíreniu nákazy. Šírenie nákazy sa nezastaví ani vtedy, ak budeme nezodpovední, dospelí aj deti sa budú zhromažďovať po obci, navštevovať rôzne inštitúcie a pohybovať sa po nákupných centrách. Veríme teda, že rozhodnutie obce v spolupráci so školou nájde porozumenie aj podporu.
Odporúčame rodičom, ale aj ostatným obyvateľom obce, aby sledovali aktuálne oznamy na webovej stránke obce a školy, kde Vás budeme v prípade potreby informovať o ďalšom postupe alebo prijatých opatrení.