Oznamy z roku 2020

Upozornenie

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že došlo k enormnému nárastu komunálneho odpadu na dvore obecného úradu, upozorňujeme vás, že v prípade, ak nebudete odpad separovať, prípadne si sami nezabezpečíte odvoz väčšieho množstva stavebného odpadu, hrozí opätovné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
S pozdravom
starosta obce a poslanci OZ

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.                                                                                  

Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-preuzemie-tren

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť  vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

ORGANIZÁCIA UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

V utorok 30.06.2020 prebehne ukončenie školského roka v 2 etapách:
I. etapa v čase od 08:00 – 09:30  pre žiakov 1. – 5. ročníka ; zodp. triedny učiteľ
II. etapa v čase od 10:00 – 11:30  pre žiakov 6. – 9. ročníka ; zodp. triedny učiteľ

PROGRAM
·       triednická hodina, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odovzdávanie vysvedčenia, príhovor riaditeľky školy, odchod na prázdniny (odniesť si vrecúška, úbor, prezuvky…)
·       žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať inú školu odovzdajú učebnice 30.06.2020
· žiaci 1. – 8. ročníka budú odovzdávať učebnice v septembri

Oznam o uzatvorení ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Oznamujeme
rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, že Obec Žabokreky nad Nitrou ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou dňa 12.06.2020 rozhodla, že ZŠ a MŠ budú od 15.06.2020 do odvolania uzavreté.

1.jún Medzinárodný deň detí

V mene obce Žabokreky nad Nitrou a Kultúrnej komisie boli dnes pri príležitosti Dňa detí rozdané balíčky všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže a zároveň všetkým deťom ďakujeme a želáme VESELÝ DEŇ DETÍ!