Oznamy z roku 2020

Testovanie občanov na COVID-19

Oznamujeme občanom, že celoplošné testovanie na COVID-19  sa v našej obci uskutoční v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 v kultúrnom dome v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Vstup do kultúrneho domu bude cez hlavné vchodové dvere. Žiadame Vás o dodržiavanie epidemiologických opatrení:
– odstupy 2 m 
– prekrytie dýchacích ciest rúškom.

Harmonogram testovania bude nasledovný.

V sobotu  odporúčame testovať obyvateľov od súpisného čísla 1 až po súpisné číslo 350 a v nedeľu od súpisného čísla 351 a vyššie.
Žiadame obyvateľov, aby na testy chodili priebežne a to od najmenšieho čísla dopoludnia po vyššie číslo popoludní.
Zoberte si so sebou doklad totožnosti, deti do 15 rokov kartičku poistenca a vlastné pero.
Pevne veríme, že testovanie zvládneme aj vďaka vašej disciplíne.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 do odvolania ruší úradné hodiny na úradoch práce.
Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie, resp. iných priestorov pri vchode do úradu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje sčítaniu špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.
Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách:
– sčítanie domov a bytov
– sčítanie obyvateľov.
Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce a mestá v spolupráci so Štatistickým úradom SR.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Upozornenie

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že došlo k enormnému nárastu komunálneho odpadu na dvore obecného úradu, upozorňujeme vás, že v prípade, ak nebudete odpad separovať, prípadne si sami nezabezpečíte odvoz väčšieho množstva stavebného odpadu, hrozí opätovné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
S pozdravom
starosta obce a poslanci OZ

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.                                                                                  

Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-preuzemie-tren

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť  vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

ORGANIZÁCIA UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 v ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

V utorok 30.06.2020 prebehne ukončenie školského roka v 2 etapách:
I. etapa v čase od 08:00 – 09:30  pre žiakov 1. – 5. ročníka ; zodp. triedny učiteľ
II. etapa v čase od 10:00 – 11:30  pre žiakov 6. – 9. ročníka ; zodp. triedny učiteľ

PROGRAM
·       triednická hodina, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odovzdávanie vysvedčenia, príhovor riaditeľky školy, odchod na prázdniny (odniesť si vrecúška, úbor, prezuvky…)
·       žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať inú školu odovzdajú učebnice 30.06.2020
· žiaci 1. – 8. ročníka budú odovzdávať učebnice v septembri

Oznam o uzatvorení ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou

Oznamujeme
rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou, že Obec Žabokreky nad Nitrou ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou dňa 12.06.2020 rozhodla, že ZŠ a MŠ budú od 15.06.2020 do odvolania uzavreté.