Oznamy z roku 2020

Preventívna protipožiarna kontrola v obci Žabokreky nad Nitrou

Dobrovoľný hasičský zbor Chynorany a Obec Žabokreky nad Nitrou oznamujú, že na základe zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov budú v sobotu 30. 05. 2020 v čase od 08.00 h do 15.00 h členovia dobrovoľného hasičského zboru vykonávať,  vo vybraných domoch a firmách – ktoré budú o tom dopredu upovedomené, preventívnu protipožiarnu kontrolu.
Cieľom kontrol je predísť požiarom a upozorniť občanov na prípadné nedostatky v protipožiarnej ochrane.

OTVORENIE ZŠ a MŠ od 1. júna 2020


Vážení rodičia,
ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí. Otvorenie školy a počet prijatých detí a žiakov však záleží od personálnych, materiálnych a priestorových možností. Ide o veľmi náročný proces prípravy a zabezpečenia všetkých nariadených opatrení. Je preto nevyhnutné poznať najskôr presný počet žiakov/detí, ktoré od 1.6.2020 do školy nastúpia. Nástup do školy (ZŠ aj MŠ) je dobrovoľný.
V prípade záujmu – záväzný. Zo strany školy vám boli doručené základné informácie, podmienky prijatia do ZŠ aj MŠ a tiež návratky.
Návratky je nutné odovzdať škole podľa jej pokynov najneskôr do 22.05.2020 do 12,00 hod.
Kladieme dôraz na túto požiadavku školy a zriaďovateľa vzhľadom na náročnosť príprav, organizácie a prevádzkovania školy v mimoriadnom čase COVID 19.
Ak rodič neodovzdá návratku v požadovanom termíne, jeho dieťa nebude do školy (ZŠ aj MŠ) umiestnené.

Ďalšie informácie budú rodičom sprostredkované zo strany školy po vyhodnotení záujmu na základe odovzdaných návratiek.

Postrek ozimnej repky

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 04.05. 2020 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 10 hod. V Chynoranoch, Žabokrekoch, Nadliciach 04.05.2020 ráno a večer. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.

Oznamy Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou

OZNAM č. 1

Základná škola vydá prihlášku na strednú školu rodičom žiakov 9. roč. vo štvrtok 02.04.2020 v čase od 9:00 – 11:00 hod. Prihlášky bude vydávať pani zástupkyňa cez okno svojej kancelárie. S písomným súhlasom rodiča si môže svoju prihlášku prevziať aj žiak. Žiadame rodičov, aby  nezanedbali túto povinnosť a rešpektovali aj uvedený čas možnosti prebrať si prihlášku pre svoje dieťa.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel pri preberaní  – rúško, rukavice a 2m odstup.

OZNAM č. 2

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v zmysle usmernení ministerstva školstva bez kontaktu s deťmi. V našej obci sa bude konať 20. apríla 2020 v čase od 15:00 – 16:00 hod. Rodičia predškolákov odovzdajú škole žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ, alebo žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa. Žiadosti bude preberať pani učiteľka cez okno zborovne školy.
Apelujeme na rodičov, aby nezabudli na túto svoju povinnosť a striktne rešpektovali termín zápisu 20.04.2020 od 15:00 hod do 16:00 hod.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel aj pri zápise – rúško, rukavice a 2m odstup.

Upozornenie pre cestujúcich

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). SAD Prievidza: x10, x18, 25, 26
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).
V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.
Ďakujeme za porozumenie.