Oznamy z roku 2020

1.jún Medzinárodný deň detí

V mene obce Žabokreky nad Nitrou a Kultúrnej komisie boli dnes pri príležitosti Dňa detí rozdané balíčky všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže a zároveň všetkým deťom ďakujeme a želáme VESELÝ DEŇ DETÍ!

Preventívna protipožiarna kontrola v obci Žabokreky nad Nitrou

Dobrovoľný hasičský zbor Chynorany a Obec Žabokreky nad Nitrou oznamujú, že na základe zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov budú v sobotu 30. 05. 2020 v čase od 08.00 h do 15.00 h členovia dobrovoľného hasičského zboru vykonávať,  vo vybraných domoch a firmách – ktoré budú o tom dopredu upovedomené, preventívnu protipožiarnu kontrolu.
Cieľom kontrol je predísť požiarom a upozorniť občanov na prípadné nedostatky v protipožiarnej ochrane.

OTVORENIE ZŠ a MŠ od 1. júna 2020


Vážení rodičia,
ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí. Otvorenie školy a počet prijatých detí a žiakov však záleží od personálnych, materiálnych a priestorových možností. Ide o veľmi náročný proces prípravy a zabezpečenia všetkých nariadených opatrení. Je preto nevyhnutné poznať najskôr presný počet žiakov/detí, ktoré od 1.6.2020 do školy nastúpia. Nástup do školy (ZŠ aj MŠ) je dobrovoľný.
V prípade záujmu – záväzný. Zo strany školy vám boli doručené základné informácie, podmienky prijatia do ZŠ aj MŠ a tiež návratky.
Návratky je nutné odovzdať škole podľa jej pokynov najneskôr do 22.05.2020 do 12,00 hod.
Kladieme dôraz na túto požiadavku školy a zriaďovateľa vzhľadom na náročnosť príprav, organizácie a prevádzkovania školy v mimoriadnom čase COVID 19.
Ak rodič neodovzdá návratku v požadovanom termíne, jeho dieťa nebude do školy (ZŠ aj MŠ) umiestnené.

Ďalšie informácie budú rodičom sprostredkované zo strany školy po vyhodnotení záujmu na základe odovzdaných návratiek.