Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ vrátane ŠKD na obdobie jún