Oznamy z roku 2020

Postrek ozimnej repky

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 04.05. 2020 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 10 hod. V Chynoranoch, Žabokrekoch, Nadliciach 04.05.2020 ráno a večer. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.

Oznamy Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou

OZNAM č. 1

Základná škola vydá prihlášku na strednú školu rodičom žiakov 9. roč. vo štvrtok 02.04.2020 v čase od 9:00 – 11:00 hod. Prihlášky bude vydávať pani zástupkyňa cez okno svojej kancelárie. S písomným súhlasom rodiča si môže svoju prihlášku prevziať aj žiak. Žiadame rodičov, aby  nezanedbali túto povinnosť a rešpektovali aj uvedený čas možnosti prebrať si prihlášku pre svoje dieťa.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel pri preberaní  – rúško, rukavice a 2m odstup.

OZNAM č. 2

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v zmysle usmernení ministerstva školstva bez kontaktu s deťmi. V našej obci sa bude konať 20. apríla 2020 v čase od 15:00 – 16:00 hod. Rodičia predškolákov odovzdajú škole žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ, alebo žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa. Žiadosti bude preberať pani učiteľka cez okno zborovne školy.
Apelujeme na rodičov, aby nezabudli na túto svoju povinnosť a striktne rešpektovali termín zápisu 20.04.2020 od 15:00 hod do 16:00 hod.
Zároveň ďakujeme za dodržiavanie hygienický pravidiel aj pri zápise – rúško, rukavice a 2m odstup.

Upozornenie pre cestujúcich

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). SAD Prievidza: x10, x18, 25, 26
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).
V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.
Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o prerušení vyučovania v Základnej škole s materskou školou Žabokreky nad Nitrou

Prerušenie vyučovania
Na základe rokovania vedenia školy a jej zriaďovateľa bolo prijaté rozhodnutie, že od 12.03.2020 (štvrtok) do 20.03.2020 (piatok) bude prerušené školské vyučovanie vrátane materskej školy.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí a žiakov, že nejde o prázdniny (!!!), ale o prevenciu za účelom zabránenia šíreniu nákazy respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Na všetkých rodičov a obyvateľov obce apelujeme, aby dôsledne rešpektovali všetky usmernenia vydané hlavným hygienikom SR a tiež ministerstvom školstva
a dodržiavali náležité všeobecné preventívne ochranné opatrenia, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle školy.
Žiaci majú povinnosť venovať sa denne samoštúdiu v domácom prostredí podľa pokynov učiteľov, s ktorými boli dnes oboznámení. Ďalšie informácie k vyučovacím predmetom budú poskytovať vyučujúci prostredníctvom edupage.
Uzavretie školy, napr. na dva dni, nesplní prevenciu a nezabráni šíreniu nákazy. Šírenie nákazy sa nezastaví ani vtedy, ak budeme nezodpovední, dospelí aj deti sa budú zhromažďovať po obci, navštevovať rôzne inštitúcie a pohybovať sa po nákupných centrách. Veríme teda, že rozhodnutie obce v spolupráci so školou nájde porozumenie aj podporu.
Odporúčame rodičom, ale aj ostatným obyvateľom obce, aby sledovali aktuálne oznamy na webovej stránke obce a školy, kde Vás budeme v prípade potreby informovať o ďalšom postupe alebo prijatých opatrení.

Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných chorôb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID – 19 žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo vchode do úradu.

Postupy v oblasti služieb zamestnanosti :

 • úrad oznámi klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú
 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude úrad považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia rozhodujúcich skutočností napr. skončenia zamestnania, v prípade neskoršieho zaslania bude uchádzač zaradený dňom zaslania žiadosti
 • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • úrad ruší všetky pripravované výberové konania
 • úrad ruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
 • úrad ruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
 • úrad ruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní
 • úrad ruší vykonávanie aktivačných činností

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná v priestoroch podateľne pri vchode úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný v priestoroch podateľne úradu pri vchode do úradu
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá
 • podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.
 • prijať žiadosť na resocializačný príspevok od klienta je možné v priestoroch podateľne úradu a v prípade potreby telefonicky konzultovať so sociálnym kurátorom, ak sa obdobie ôsmich pracovných dní po prepustení prekrýva s vyhlásenou krízovou situáciou, za podmienku splnenia uchádzania sa o pomoc orgánu SPODaSK možno považovať 8 pracovných dní mimo vyhlásenej krízovej situácie, počas krízovej situácie sa resocializačný príspevok vypláca – vzhľadom na jeho účel (vybavenie osobných dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby).

Koronavírus – informácie, odporúčania