Projekt Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy v Žabokrekoch nad Nitrou