OTVORENIE ZŠ a MŠ od 1. júna 2020


Vážení rodičia,
ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí. Otvorenie školy a počet prijatých detí a žiakov však záleží od personálnych, materiálnych a priestorových možností. Ide o veľmi náročný proces prípravy a zabezpečenia všetkých nariadených opatrení. Je preto nevyhnutné poznať najskôr presný počet žiakov/detí, ktoré od 1.6.2020 do školy nastúpia. Nástup do školy (ZŠ aj MŠ) je dobrovoľný.
V prípade záujmu – záväzný. Zo strany školy vám boli doručené základné informácie, podmienky prijatia do ZŠ aj MŠ a tiež návratky.
Návratky je nutné odovzdať škole podľa jej pokynov najneskôr do 22.05.2020 do 12,00 hod.
Kladieme dôraz na túto požiadavku školy a zriaďovateľa vzhľadom na náročnosť príprav, organizácie a prevádzkovania školy v mimoriadnom čase COVID 19.
Ak rodič neodovzdá návratku v požadovanom termíne, jeho dieťa nebude do školy (ZŠ aj MŠ) umiestnené.

Ďalšie informácie budú rodičom sprostredkované zo strany školy po vyhodnotení záujmu na základe odovzdaných návratiek.