Oznámenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom podľa § 4 písm. b) a podľa § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na celom území okresu Partizánske od 21. júna 2021, od 14:00 hod. – do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) z a k a z u j e najmä:
– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.
Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 9 písm. a), § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
– zabezpečovať v lesoch a lesných pozemkoch hliadkovaciu činnosť (vo vyhlásenom čase, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase) pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
– zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
– udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový prejazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
– vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe – aspoň 1 vhodným hasiacim prístrojom s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg. Stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
– prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a iných horľavých látok z blízkosti objektov,
  2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku