Oznamy z roku 2021

Verejný dotazník zameraný na skúsenosti verejnosti s medveďmi a s názormi na ich ochranu/reguláciu

USFWS | Grizzly Bear

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s informáciou o verejnom dotazníku zameranom na skúsenosti verejnosti s medveďmi a s názormi na ich ochranu/reguláciu. 

Nakoľko táto otázka vyvoláva emócie po nedávnom fatálnom útoku medveďa a nakoľko výskyt tejto šelmy v nížinách západného Slovenska i v iných oblastiach SR, kde sa predtým nevyskytoval, vzbudzujú otázky, ako sa zodpovedné orgány stavajú k manažmentu tejto šelmy, som presvedčený, že názory občanov musia byť známe. 

Dotazník je pripravený objektívne a s celou škálou voliteľných odpovedí, vrátane možnosti vyjadriť voľne svoj názor. Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené a v kontexte iných známych informácií z nich pripravím výstup pre zahraničný časopis.

Dotazník je voľne dostupný v tomto linku: https://forms.office.com/r/YFTUMwnT1w

alebo cez FB stránku Trnavskej univerzity: https://www.facebook.com/60660437138/posts/10159933384467139/

Oznam pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ Žabokreky nad Nitrou a detí navštevujúcich ZŠ Žabokreky nad Nitrou

Za účelom posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) upozorňujme, zákonných zástupcov detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu:

Od 1.9.2021 je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na
uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:


– na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;


– na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),


– na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Žiadame zákonných zástupcov predložiť na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

Uvedené dokumenty je potrebné predložiť do 06.08.2021.

Doplnenie:

Vzhľadom na otázky niektorých úradov a zriaďovateľov k poskytnutiu dotácie na stravu pre novú skupinu detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách Vám zasielame ešte nasledovný výklad v tejto veci, ktorý veríme, že odpovie na všetky Vaše otázky.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

– všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

– deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

– deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona

Oznámenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom podľa § 4 písm. b) a podľa § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na celom území okresu Partizánske od 21. júna 2021, od 14:00 hod. – do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) z a k a z u j e najmä:
– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.
Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 9 písm. a), § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
– zabezpečovať v lesoch a lesných pozemkoch hliadkovaciu činnosť (vo vyhlásenom čase, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase) pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
– zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
– udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový prejazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
– vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe – aspoň 1 vhodným hasiacim prístrojom s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg. Stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
– prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a iných horľavých látok z blízkosti objektov,
  2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku