VEREJNÁ VYHLÁŠKA začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie