Ing. Mariana Sneženková

matrikárka

–       matrika

–       osvedčovanie podpisov a listín

–       evidencia obyvateľstva

–       IOMO – vydávanie výpisu z registra trestov, výpisu z obchodného registra, list vlastníctva

–      podateľňa