Zámer o prenájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa