Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby a upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním