Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od miestneho zisťovania