Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa