Autor: Admin

Výrub drevín

Číslo konaniaDátum začatia konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Predmet konania
586/202021.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
585/202021.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
584/202021.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
223/20204.3.20204.3.20207 dníVýrub stromu
191/202024.02.202024.02.20207 dníVýrub stromu
173/202017.02.202017.02.20207 dníVýrub stromu
157/202014.02.202014.02.20207 dníVýrub stromu
139/202010.02.202010.02.20207 dníVýrub stromu
124/202006.02.202006.02.20207 dníVýrub stromu
78/202024.01.202024.01.20207 dníVýrub stromu
803/20196.12.20196.12.20197 dníVýrub stromu
753/201914.11.201914.11.20197 dníVýrub stromu
350/201914.5.201916.5.20197 dníVýrub stromu
185/20195.3.20196.3.20197 dníVýrub stromu
168/201926.2.201927.2.20197 dníVýrub stromu
163/201925.2.201926.2.20197 dníVýrub stromu
104/20197.2.20198.2.20197 dníVýrub stromu
547/20188.10.20189.10.20187 dníVýrub stromu
505/201821.9.201821.9.20187 dníVýrub stromu
187/201822.03.201822.03.20187 dníVýrub stromu
164/20189.3.20189.3.20187 dníVýrub stromu
31/201817.01.201817.01.20187 dníVýrub stromu
7/201804.01.201804.01.20187 dníVýrub stromu
464/201710.11.2017 10.11.2017 7 dníVýrub stromu
559/2017 02.10.2017 02.10.2017 7 dníVýrub stromu
412/201710.07.201710.07.20177 dníVýrub stromu
126/201727.02.201727.02.20177 dníVýrub stromu
39/201725.01.201726.01.20177 dníVýrub stromu
640/201629.11.201629.11.20167 dníVýrub stromu
572/201624.10.201624.10.20167 dníVýrub stromu
564/201617.10.201617.10.20167 dníVýrub stromu
546/201611.10.201611.10.20167 dníVýrub stromu
526/201604.10.201604.10.20167 dníVýrub stromu
193/201615.03.201615.03.20167 dníVýrub stromu
124/2016 18.02.201618.02.20167 dníVýrub stromu
82/201605.02.201605.02.20167 dníVýrub stromu
596/201513.11.201513.11.20157 dníVýrub stromu
559/201530.10.20152.11.20157 dníVýrub stromu
500/201528.09.20151.10.20157 dníVýrub stromu
480/201521.09.201523.09.20157 dníVýrub stromu
476/201518.09.2015 20.09.2015 7 dníVýrub stromu
473/201517.09.201520.9.20157 dníVýrub stromu
425/201507.08.201507.08.20157 dníVýrub stromu
161/20159.3.20159.3.20157 dníVýrub stromu
157/20153.3.20153.3.20157 dníVýrub stromu
107/201512.02.201513.02.20157 dníVýrub stromu
74/20153.2.20153.2.20157 dníVýrub stromu
102/20144.2.2014 4.2.2014 7 dníVýrub stromu
7/20147.1.2014 8.1.2014 7 dníVýrub stromu
627/201328.11.201329.11.20137 dníVýrub stromu
468/2013 24.09.201324.09.20137 dníVýrub stromu
615/201214.11.201216.11.20127 dníVýrub stromu
541/201228.9.201202.10.20127 dníVýrub stromu
134/2012 06.03.2012 07.03.2012 7 dníVýrub stromu
106/2012 21.02.2012  22.02.2012  7 dníVýrub stromu
68/2012 06.02.201209.02.20127 dníVýrub stromu

Povinnosti každého občana v rodinnom dome, v objektoch a priestoroch v jeho vlastníctve alebo užívaní v oblasti ochrany pred požiarmi

– zabezpečiť aby sa pri uskutočňovaní stavby, jej užívaní riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby,

– dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a iných spotrebičov, pri používaní otvoreného ohňa a pod.

– obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu,

– umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – spaľovaní, zváraní, prevádzkovaní a údržbe technológií s horľavými látkami. zbere a pozberovej úprave rastlín a pod.,

– strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

– oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

– zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornóu spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom,

prevádzkovať technické zariadenie a technologické , zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu,

– dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní

a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania, čistenia komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Občan nesmie:

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery, požiarne vodovody a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi alebo sťažovať prístup k nim, ako aj k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Občan je povinnýumožniť vstup na nehnuteľnosť:

– na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo zamedzenie jeho šírenia.

– na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov;

– poskytnúť vecnú a osobnú pomoc.

O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu

Povinnosti každého občana v rodinnom dome, v objektoch a priestoroch v jeho vlastníctve alebo užívaní v oblasti ochrany pred požiarmi

– zabezpečiť aby sa pri uskutočňovaní stavby, jej užívaní riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby,

– dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a iných spotrebičov, pri používaní otvoreného ohňa a pod.

– obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu,

– umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – spaľovaní, zváraní, prevádzkovaní a údržbe technológií s horľavými látkami. zbere a pozberovej úprave rastlín a pod.,

– strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

– oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

– zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornóu spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom,

prevádzkovať technické zariadenie a technologické , zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu,

– dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní

a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania, čistenia komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Občan nesmie:

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery, požiarne vodovody a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi alebo sťažovať prístup k nim, ako aj k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Občan je povinnýumožniť vstup na nehnuteľnosť:

– na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo zamedzenie jeho šírenia.

– na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov;

– poskytnúť vecnú a osobnú pomoc.

O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu

Oznámenie o výsledku vybavenia petície rodičov žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ v Žabokrekoch nad Nitrou

Dňa 08.07.2020 bola na Obecný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou doručená „Petícia za odvolanie riaditeľky Základnej školy s materskou v Žabokrekoch nad Nitrou“ .

V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Obec Žabokreky nad Nitrou ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prešetrená.

Počas prešetrenia petície bola obci doručená abdikácia (vzdanie sa funkcie) od riaditeľky ZŠ s MŠ Žabokreky nad Nitrou.

Na základe tejto skutočnosti je riešenie uvedenej petície bezpredmetné.

                                                                                                          Cyril Cabadaj v.r.
starosta obce

Upozornenie

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že došlo k enormnému nárastu komunálneho odpadu na dvore obecného úradu, upozorňujeme vás, že v prípade, ak nebudete odpad separovať, prípadne si sami nezabezpečíte odvoz väčšieho množstva stavebného odpadu, hrozí opätovné zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
S pozdravom
starosta obce a poslanci OZ

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
Stoličky a stoly do Kultúrneho domu“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie ponuky – “Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy”

16.9.2020 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Obec Žabokreky nad Nitrou, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole Žabokreky nad Nitrou – nevyhnutné stavebno-technické úpravy“