Autor: Admin

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027″ – doručenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4 zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. 

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke Enviro portal od 5. augusta 2022. 

Oznámenie

Žiadame rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a rodičov s príjmom vo výške životného minima, aby predložili potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 1.polrok 2022/2023 do 9.8.2022 na obecný úrad .
Len na základe doložených potvrdení si môžu uplatniť pre deti v MŠ a ZŠ nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2022.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový bonus, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi/obecnému úradu preukáže čestným
vyhlásením najneskôr do 9.8.2022.

Zmena telefónneho čísla na farský úrad

Správca farnosti oznamuje, zmenu telefónneho čísla na farskom úrade v Žabokrekoch nad Nitrou. Pevná linka bola zrušená. Nové telefónne číslo na farský úrad je 0911 300 329. Je uverejnené aj na výveske pred kostolom.

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

  • osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
  • opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
  • fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťas dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
  • seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447