Dotácie z rozpočtu obce

V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2023 Vás žiadame, ak máte záujem o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce ( v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žabokreky nad Nitrou o poskytovaní finančných darov a dotácií z rozpočtu obce), predložiť žiadosť o dotácie do 30. 10. 2022.
Žiadosti o poskytnutie dotácie predložené po uvedenom termíne nebudú akceptované