Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania