Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania