Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia, „Západoslovenská distribučná, a. s.”