Rozšírenie pracoviska Okresného úradu Prievidza v meste Partizánske

Oznámenie
V zmysle čl. 3 ods. 1 smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 143 z 1.októbra 2013, ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu vám oznamujeme, že rozhodnutím Okresného úradu Prievidza č. OU-PD-OO-202 l /003 708-007 zo dňa 13. apríla 2021 bol rozšírený výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6 o úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od mája 2021 na dobu neurčitú.

Kontakt: 0961 275715

Stránkové hodiny:
Pondelok od 8:00 do 15:00
Utorok od 8:00 do 15:00
Streda od 8:00 do 17:00
Štvrtok od 8:00 do 15:00
Piatok od 8:00 do 14:00

Pracovisko Okresného úradu Prievidza bude aj naďalej zabezpečovať činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Výkon činnosti na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre zabezpečovať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.