Oznámenie

Žiadame rodičov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a rodičov s príjmom vo výške životného minima, aby predložili potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 1.polrok 2022/2023 do 9.8.2022 na obecný úrad .
Len na základe doložených potvrdení si môžu uplatniť pre deti v MŠ a ZŠ nárok na dotáciu na stravu od mesiaca september 2022.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil na toto dieťa daňový bonus, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa žiadateľovi/obecnému úradu preukáže čestným
vyhlásením najneskôr do 9.8.2022.