Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027″ – doručenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4 zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. 

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke Enviro portal od 5. augusta 2022.