Upozornenie Okresného úradu Prievidza

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“)  na povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods.1 písm. b) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a užívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších prepisov a to:

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,  ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak