Zverejnenie zámeru prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Žabokreky nad Nitrou z dôvodu hodného osobitného zreteľa